Algemene informatie

Welkom Praktijk Noorder Spaarne

Bezoekadres
Praktijk Noorder Spaarne
Spaarndamseweg 242
2021KA Haarlem

Afspraak maken?
Tel.: 023 5254640
info@praktijknoorderspaarne.nl
Of vul het contactformulier in.

Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.00-21.00 u.
Woensdag en vrijdag: 08.00-18.00 u.

Hoe bereikt u onze praktijk?
Klik hier voor de routebeschrijving.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.
Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. Onder de tarieven vindt u het precieze bedrag. In overleg met uw fysiotherapeut, kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel afgeweken worden.

Kwaliteit
Alle (fysio)therapeuten die bij ons werkzaam zijn, staan in het BIG-register en zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen en voldoen aan de kwaliteitseisen die hier gesteld worden.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy gewaarborgd is. Communicatie voldoet aan de AVG.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet verstoord wordt, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim.

Stagiaires Praktijk Noorder Spaarne
Onze praktijk biedt studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen binnen de praktijk. De stagiaires staan altijd onder supervisie.

Hygiëne
We verwachten van iedere patiënt/cliënt dat u persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Indien u oefentherapie of medisch fitness in de zaal volgt, verwachten wij dat u schone (sport)schoenen aan hebt en dat u een handdoek bij u hebt. Onze uitgebreide hygiëne maatregelen vind u hier.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit reglement ligt in de praktijk ter inzage en kunt u opvragen bij één van de fysiotherapeuten of kunt u op de website vinden. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier verstrekken aan derden.

Vergoedingen door zorgverzekeraar

In 2023 hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract

Eerste afspraak

Sinds 2006 is  fysiotherapie direct toegankelijk. Volgens de wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) is een verwijzing van bijvoorbeeld uw (huis-)arts niet meer noodzakelijk. Voor bekkenfysiotherapie/urineverlies, patiënten < 18 jaar en behandelingen aan huis, is doorgaans een verwijzing noodzakelijk.

Screening van de klachten
Bij het eerste contact met Praktijk Noorder Spaarne zal een intake van de klachten plaatsvinden. Op basis hiervan zal de therapeut een functie-onderzoek verrichten en met u een behandelplan opstellen. Aansluitend vindt er een behandeling plaats. Dit betekent dat de eerste afspraak een uur duurt en er twee behandelingen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Afspraak maken
U kunt telefonisch (023-5254640) of via het afspraak formulier een afspraak maken.

Bij de eerste afspraak neemt u mee
• Eventueel de verwijsbrief
• Uw ziektekostenverzekering gegevens
• Geldig identiteitsdocument
• Handdoek

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u persoonlijk in rekening te brengen.

Onze werkwijze

Praktijk Noorder Spaarne Lopende band

Alle kennis onder een dak
Kenmerkend voor onze huidige werkwijze is de samenwerking binnen ons team van collega’s. Praktijk Noorder Spaarne beschikt niet alleen over algemene fysiotherapeuten maar ook over therapeuten met specialisaties als manuele therapie, oncorevalidatie, COPDpsychosomatische fysiotherapie en bekkenfysiotherapie. Ook is het mogelijk om op onze praktijk een echograaf te consulteren

Multi-disciplinaire aanpak
De aanwezigheid van verschillende specialisaties maakt een multi-disciplinaire aanpak van uw klacht mogelijk. Bij de intake wordt dan ook bepaald welke behandeling noodzakelijk is. In de eerste plaats om de klachten of het functioneren op een ander niveau te krijgen en in de tweede plaats om het resultaat te behouden.

Openingstijden

Praktijk Noorder Spaarne Rooster

Let op! De openingstijden van het medisch fitness wijken af van de onderstaande tijden van de fysiotherapeuten en andere specialismen. De openingstijden voor medisch fitness vindt u hier.

Maandag 8:00 – 21:00
Dinsdag 8:00 – 21:00
Woensdag 8:00 – 18:00
Donderdag 8:00 – 21:00
Vrijdag 8:00 – 18:00
Zaterdag Gesloten

Openingstijden

Praktijk Noorder Spaarne Rooster

Op onderstaande tijden is onze telefoon bemand door onze telefoniste. Probeert u zo veel mogelijk op deze tijden te bellen voor afspraken. Om een afspraak te verplaatsen of af te melden kunt u ook het contactformulier op de website gebruiken of een spraakbericht achterlaten op de voicemail.

Maandag 8:30 – 16:30
Dinsdag 8:30 – 16:30
Woensdag 8:30 – 16:30
Donderdag 8:30 – 12:30
Vrijdag 8:30 – 12:30
Zaterdag Gesloten

Tarieven 2023

Zitting fysiotherapie € 39,50
Zitting manuele therapie* € 49,95
Zitting bekkenfysiotherapie (excl. materiaal)* € 49,95
Zitting psychosomatische fysiotherapie* € 49,95
Zitting oedeem therapie* € 49,95
Screening € 22,50
Screening, intake en onderzoek € 55,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,50
Screening, intake en onderzoek gevolgd door zitting algemene fysiotherapie € 95,00
Screening, intake en onderzoek gevolgd door zitting specialistische fysiotherapie € 105,45
Intake en onderzoek na verwijzing gevolgd door zitting algemene fysiotherapie € 95,00
Intake en onderzoek na verwijzing gevolgd door zitting specialistische fysiotherapie € 105,45
Eenmalig consult algemene fysiotherapie € 94,50
Eenmalig consult specialistische fysiotherapie (bv. postpartumconsult)** € 100,00
Telefonisch consult (per 15 min) € 22,00
Rapportage (medische info) € 78,50 (ex btw)
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,75
No Show tarief € 29.50

Deze bedragen zijn van toepassing bij een restitutiebeleid met uw verzekeraar en bij onverzekerde behandelingen. Bij niet (tijdig) afzeggen, dwz 24 uur voor afspraak, brengen wij het no show tarief in rekening (€19,00)

Op de prestatie fysiotherapie of een van zijn verbijzonderingen is geen BTW van toepassing. Op rapportage is 21% btw van toepassing.

* Het specialistentarief wordt in rekening gebracht bij een geregistreerde specialisatie in de fysiotherapie. Deze therapeut is in staat om een effectieve en gespecialiseerde behandeling van klachten te bieden.

** Het consult heeft een duur van 45-60 minuten

In 2023 hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract

Missie en visie

Praktijk Noorder Spaarne is toonaangevend zorgcentrum voor gespecialiseerde fysiotherapie in Haarlem en omstreken. Ook andere eerstelijns zorgaanbieders als huisartsen, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen en verloskundigen uit de buurt zijn bekend met het behandelaanbod van Praktijk Noorder Spaarne. Wij staan voor persoonlijke zorg. Aandacht, tijd en expertise staan centraal.

Multidisciplinaire aanpak
De aanwezige ervaring en expertise binnen de praktijk en de samenwerking met zorgverleners buiten de praktijk streven wij naar de beste behandeling.

Behandelwijzen evalueren
Het team van Praktijk Noorder Spaarne stimuleert innovaties door de behandelwijzen te evalueren en steeds up-to-date te houden. Het uitgangspunt is de patiënt die centraal staat. Daarnaast speelt samenwerking met medisch specialisten en verwijzers een nadrukkelijke rol.

Klachten en AVG

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Plichten zorgverlener: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen.
Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten en plichten patiënten
Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend arts
 • Op inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U informeert uw behandelaar zo duidelijk en volledig mogelijk, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen
Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 16 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Niet volledig informeren bij noodsituatie
Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan een hulpverlener er voor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een hulpverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De hulpverlener moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.

Patiënt mag informatie weigeren
Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw hulpverlener moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geeft de hulpverlener u de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.

Wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg (Wcz)
De rechten van patiënten en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot een nieuwe wet, wordt de rechtspositie van patiënten versterkt en verduidelijkt.

Klachten
Bent u niet tevreden over onze diensten of heeft u een klacht, dan verzoeken wij u in de eerste plaats contact met ons op te nemen. Dit kan schriftelijk, telefonisch maar ook door een afspraak te maken met diegene bij wie u de klacht wilt neerleggen of bespreken. Wij hebben een protocol met betrekking tot het bespreekbaar maken van een klacht en trachten er met u uit te komen. Uw klacht kunt u per brief of email sturen naar klacht@praktijknoorderspaarne.nl

Er zijn situaties denkbaar waarbij onze eigen klachtenregeling niet voldoet. U heeft dan de mogelijkheid u te wenden tot het KNGF.

AVG

Praktijk Noorder Spaarne hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid  willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als Praktijk Noorder Spaarne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Noorder Spaarne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Deze brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacybeleid;
 • uw persoonsgegevens beperkt gebruiken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • een persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Onder doeleinden verstaan wij bijvoorbeeld: overleg met huisarts over beloop, overleg met verwijzer voor een controleafspraak etc….

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk Noorder Spaarne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk Noorder Spaarne van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien u na het doornemen van onze Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contact pagina.

Privacy policy

Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom informeren over ons internetbeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan die u ons online toevertrouwt.

Samenvatting
1) Wij delen uw persoonsgegevens inclusief e-mail adressen nooit met derden.
2) Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, en wij respecteren uw opt-out verzoeken.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om namen en e-mailadressen.

Wat doen we met die gegevens?
We gebruiken de ons bekende gegevens uitsluitend ten behoeve van
1) het leggen van contact met u (uw firma) als reactie op een contact verzoek, of
2) voor het verzenden van nieuwsbrieven, daarbij respecteren wij uw opt-out verzoek.

Hoe zit het met links naar andere sites?
Wij kunnen weblinks aanbieden naar andere informatieve websites. U moet echter altijd zelf het privacybeleid van dergelijke sites controleren, zodat u weet op welke manier zij informatie verzamelen, inclusief het eventuele gebruik van cookies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het informatieverzamelingsbeleid van andere websites. Indien u een andere site bezoekt, dient u zich op de hoogte te stellen van de geldende privacyregels en overige voorwaarden.

Informatie voor verwijzers

U kunt via zorgmail (Secure email) of Zorgdomein met ons communiceren over patiënt inhoudelijke zaken. U kunt ook persoonlijk contact opnemen met onze medewerkers met Siilo.

500060870@lms.lifeline.nl

Agb praktijkcode: 04003181

Wij bieden eerste lijn paramedische zorg. Een verwijzing is niet altijd nodig maar achtergrond informatie over uw client draagt bij aan de kwaliteit van behandeling. Een laagdrempelige communicatie helpt hier ook bij, wij hopen dat u ons via de verschillende kanalen kunt bereiken en maken tijd vrij voor intercollegiaal overleg. Ons zorgaanbod kunt u hier vinden

Hygiëne bij Praktijk Noorder Spaarne

Wij zijn heel blij u te kunnen ontvangen op de praktijk. Hiervoor hebben wij de noodzakelijke maatregelen genomen om uw en onze veiligheid te borgen.

Tijdens de afspraak

Bij Praktijk Noorder Spaarne streven we naar de hoogste normen van hygiëne en veiligheid, zowel voor onze patiënten als voor ons team. We begrijpen dat een schone en veilige omgeving essentieel is voor een effectieve behandeling en het welzijn van iedereen die onze praktijk bezoekt. Daarom hebben we een streng hygiënebeleid geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we aan deze normen voldoen.

Onze Kernprincipes:

 1. Desinfectie en Reiniging: Onze behandelruimtes, apparatuur en oefenruimtes worden regelmatig grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Na elke behandeling zorgen we ervoor dat alle oppervlakken die in contact zijn gekomen met patiënten of therapeuten worden gereinigd en gedesinfecteerd.
 2. Persoonlijke Hygiëne: Ons team van fysiotherapeuten en medewerkers volgt strikte persoonlijke hygiënepraktijken. Dit omvat het regelmatig wassen van handen, het dragen van schone werkkleding en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen indien nodig.
 3. Handdesinfectie: We bieden handdesinfectiestations in verschillende delen van onze praktijk, zodat patiënten en medewerkers gemakkelijk hun handen kunnen reinigen bij binnenkomst en vertrek.
 4. Luchtkwaliteit: We zorgen voor een goede ventilatie van onze ruimtes om de luchtkwaliteit te waarborgen en eventuele verspreiding van ziektekiemen te minimaliseren.
 5. Afspraakbeheer: We beheren onze afspraken zorgvuldig om drukte in de wachtruimte te voorkomen. Patiënten worden verzocht om op het afgesproken tijdstip te arriveren om te zorgen voor een gestroomlijnde en veilige ervaring.
 6. Patiëntengegevens: Onze administratieve procedures zijn aangepast om contact tussen patiënten te minimaliseren. Patiëntendossiers worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen gedeeld volgens de geldende privacyregels.

Samenwerking met U:

We vragen u vriendelijk om:

 • Op de hoogte te blijven van uw eigen persoonlijke hygiëne en het gebruik van handdesinfectie.
 • De aanwijzingen van ons personeel op te volgen met betrekking tot hygiëne.
 • Een handdoek mee te nemen

Onze toewijding:

Het hygiënebeleid bij Praktijk Noorder Spaarne is een weerspiegeling van onze toewijding aan de gezondheid en het welzijn van onze patiënten en medewerkers. We volgen voortdurend de richtlijnen van gezondheidsautoriteiten en passen ons beleid aan om te zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen.

Dank u wel voor uw vertrouwen. Als u vragen heeft over ons hygiënebeleid of andere zaken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Samen zorgen we voor een gezonde en veilige behandeling.

Netwerk

Praktijk Noorder Spaarne is aangesloten bij de volgende netwerken:

Bekkenbodempoli Spaarne Gasthuis

FysiQ

Netwerk functioneel neurologische klachten (AMC)

Onconet

SEC (seksuologisch Expertise Centrum)

Curolion (Expertisecentrum voor vrouwenzorg)

Physical therapy Haarlem

Welcome to Praktijk Noorder Spaarne.
Physical therapy helps restore movement and function when someone is affected by injury, illness or disability. It takes a holistic approach that involves the patient directly in their own care.

Our physiotherapists treat people of all ages, helping them manage pain and using a number of methods to aid recovery. And they speak English as well.

Although they’re often thought of as just dealing with musculoskeletal problems, our physiotherapists are trained healthcare professionals who work in many areas, including:

 • musculoskeletal dysfunctions
 • chronic pain
 • pain management/ treatment
 • headache
 • gynaecology
 • urology
 • mental health (such as distress, breath problems, psychosomatic issues
 • neurology (including stroke and functional neurological symptoms)
 • recovery after major surgery
 • orthopaedics and trauma
 • workplace health
 • education and health promotion
 • pelvic pain
 • pregnancy related pain

To schedual an appointment please call 023-525 46 40.

Maak een afspraak

Via onderstaand formulier kunt u een afspraak maken. Verstuur het ingevulde formulier, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

  Praktijk Noorder Spaarne werkt samen met: