Loading...
Praktijkinfo2020-01-14T12:58:57+00:00

Algemene informatie

Welkom Praktijk Noorder Spaarne

Praktijk Noorder Spaarne komt voort uit de Fysiotherapiepraktijk Molukkenstraat te Haarlem-Noord. Op deze oude locatie bouwden wij reeds 32 jaar ervaring op in het behandelen en verder voorkomen van klachten van patiënten.

Bezoekadres
Praktijk Noorder Spaarne
Spaarndamseweg 242
2021KA Haarlem

Afspraak maken?
Tel.: 023 5254640
info@praktijknoorderspaarne.nl
Of vul het contactformulier in.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 08.00-21.00 u.
Vrijdag: 08.00-17.00 u.
Zaterdag: 09.00-12.00 u.

Hoe bereikt u onze praktijk?
Klink hier voor de routebeschrijving.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.
Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief. In overleg met uw fysiotherapeut, kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel afgeweken worden.

Kwaliteit
Alle (fysio)therapeuten die bij ons werkzaam zijn staan in het BIG-register en zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen en voldoen aan de kwaliteitseisen die hier gesteld worden

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy gewaarborgd is.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet verstoord wordt, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim.

Stage lopen bij Praktijk Noorder Spaarne
Onze praktijk biedt studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen binnen de praktijk. De stagiaires staan altijd onder supervisie.

Hygiëne
We verwachten van iedere patiënt/cliënt dat u persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
Indien u oefentherapie of medisch fitness in de zaal volgt, verwachten wij dat u schone (sport)schoenen aan hebt en dat u een handdoek bij u hebt.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit reglement ligt in de praktijk ter inzage en kunt u opvragen bij één van de fysiotherapeuten of kunt u op de website vinden.
U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier.
De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier verstrekken aan derden.

Vergoedingen door zorgverzekeraar

In 2019 hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract

Wij hebben in 2019  géén contract met de volgende zorgverzekeraars*

 • IptiQ/ Caresq (Promovendum, Besured, National Academic, IPtiQ, Eucare, Aevitae)
 • De Friesland

* Waarom geen contract? Wij zijn van mening dat deze verzekeraars een contract aanbieden dat onze werkwijze negatief beïnvloed. Zowel financieel alsmede op administratieve belasting. Bent u verzekerd bij een van bovenstaande verzekeraars wordt een deel van het tarief dat wij in rekening brengen alsnog vergoedt. U zult de factuur eerst zelf moeten betalen en kunt vervolgens deze declaratie indienen bij uw verzekeraar.

Eerste afspraak

Sinds 2006 is  fysiotherapie direct toegankelijk. Volgens de wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) is een verwijzing van bijvoorbeeld uw (huis-)arts niet meer noodzakelijk. Voor de bekkenfysiotherapie is doorgaans een verwijzing wenselijk.

Screening van de klachten
Bij het eerste contact met Praktijk Noorder Spaarne zal een screening van de klachten plaatsvinden. Op basis hiervan zal de therapeut een functie-onderzoek verrichten en met u een behandelplan opstellen.

Afspraak maken
U kunt telefonisch (023-5254640) of via het afspraak formulier een afspraak maken voor een screeningsgesprek of als u verwezen bent door uw arts. Tijdens dit gesprek zal met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat bezoek aan de huisarts gewenst is.

Bij de eerste afspraak neemt u mee
• Eventueel de verwijsbrief
• Uw ziektekostenverzekering gegevens
• Geldig identiteitsdocument

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.

Onze werkwijze

Praktijk Noorder Spaarne Lopende band

Alle kennis onder een dak
Kenmerkend voor onze huidige werkwijze is de samenwerking binnen ons team van collega’s. Praktijk Noorder Spaarne beschikt niet alleen over algemene fysiotherapeuten maar ook over therapeuten met specialisaties als manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie en bekkenfysiotherapie. Ook is het mogelijk om op onze praktijk een GZ-psycholoog, diëtist, een echograaf, een seksuoloog of een ergotherapeut te consulteren.

Multi-disciplinaire aanpak
De aanwezigheid van verschillende specialisaties maakt een multi-disciplinaire aanpak van uw klacht mogelijk. Bij de intake wordt dan ook bepaald welke behandeling noodzakelijk is. In de eerste plaats om de klachten of het functioneren op een ander niveau te krijgen en in de tweede plaats om het resultaat te behouden.

PNS biedt u de volgende gecombineerde behandelingen binnen onze ‘In balans met… programma’s‘.

Openingstijden

Praktijk Noorder Spaarne Rooster

Let op! De openingstijden van het medisch fitness wijken af van de onderstaande tijden van de fysiotherapeuten en andere specialismen. De openingstijden voor medisch fitness vindt u hier.

Maandag 8:00 – 21:00
Dinsdag 8:00 – 21:00
Woensdag 8:00 – 18:00
Donderdag 8:00 – 21:00
Vrijdag 8:00 – 21:00
Zaterdag 9:00 – 12:00

Tarieven 2019

Zitting fysiotherapie € 37,50
Zitting manuele therapie* € 47,50
Zitting bekkenfysiotherapie (excl. materiaal)* € 47,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie* € 47,50
Zitting oedeem therapie* € 47,50
Screening € 21,00
Screening, intake en onderzoek € 53,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 53,00
Screening, intake en onderzoek gevolgd door zitting algemene fysiotherapie € 90,50
Screening, intake en onderzoek gevolgd door zitting specialistische fysiotherapie € 100,50
Intake en onderzoek na verwijzing gevolgd door zitting algemene fysiotherapie € 90,50
Intake en onderzoek na verwijzing gevolgd door zitting specialistische fysiotherapie € 100,50
Eenmalig consult algemene fysiotherapie € 85,00
Eenmalig consult specialistische fysiotherapie (bv. postpartumconsult)** € 95,00
Telefonisch consult (per 15 min) € 21,00
Rapportage (medische info) € 85,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,00

No Show tarief: 75% van bovenstaande tarieven

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en zijn van toepassing bij een restitutiebeleid met uw zorgverzekeraar en bij onverzekerde behandelingen

* Het specialistentarief wordt in rekening gebracht bij een geregistreerde specialisatie in de fysiotherapie. Deze therapeut is in staat om een effectieve en gespecialiseerde behandeling van klachten te bieden.

** Het consult heeft een duur van 45-60 minuten

In 2019 hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract

Wij hebben in 2019  géén contract met de volgende zorgverzekeraars*

 • IptiQ/ Caresq (Promovendum, Besured, National Academic, IPtiQ, Eucare, Aevitae)
 • De Friesland

* Waarom geen contract? Wij zijn van mening dat deze verzekeraars een contract aanbieden dat onze werkwijze negatief beïnvloed. Zowel financieel alsmede op administratieve belasting. Bent u verzekerd bij een van bovenstaande verzekeraars wordt een deel van het tarief dat wij in rekening brengen alsnog vergoedt. U zult de factuur eerst zelf moeten betalen en kunt vervolgens deze declaratie indienen bij uw verzekeraar.

Missie en visie

De praktijk wil zich in de toekomst ontwikkelen tot een toonaangevend (multi)zorgcentrum voor gespecialiseerde fysiotherapie in Haarlem en omstreken. Ook andere eerstelijns zorgaanbieders als huisartsen, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen en verloskundigen uit de buurt zullen hun weg naar Praktijk Noorder Spaarne op den duur moeten vinden.

Multidisciplinaire aanpak
In de benadering van patiënten zal de nadruk liggen op een preventief en curatief aanbod van behandelingen en behandelwijzen. Een multidisciplinaire aanpak is daarbij essentieel. Daarom streeft Praktijk Noorder Spaarne naar uitbreiding met de specialisatie  oedeemtherapie. Vanuit iedere specialisatie worden groepstrainingen aangeboden die onderdeel zijn van het curatieve of preventieve traject. Eén ruimte in ons centrum is daarom beschikbaar voor een andere discipline zoals ergotherapie, diëtiek, echografie, seksuologie of de GZ-psycholoog. Deze disciplines hebben een waardevolle aanvulling op de multidisciplinaire aanpak.

Behandelwijzen evalueren
Het team van Praktijk Noorder Spaarne stimuleert innovaties door de behandelwijzen te evalueren en steeds up-to-date te houden. Het uitgangspunt is de cliënt die centraal staat. Daarnaast speelt samenwerking met medisch specialisten en verwijzers een nadrukkelijke rol.

Klachten en AVG

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Plichten zorgverlener: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen.
Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten en plichten patiënten
Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend arts
 • Op inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen
Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Niet volledig informeren bij noodsituatie
Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan een hulpverlener er voor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een hulpverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De hulpverlener moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.

Patiënt mag informatie weigeren
Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw hulpverlener moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geeft de hulpverlener u de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.

Wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg (Wcz)
De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.

Klachten
Bent u niet tevreden over onze diensten of heeft u een klacht dan verzoeken wij u in de eerste plaats contact met ons op te nemen. Dit kan schriftelijk, telefonisch maar ook door een afspraak te maken met diegene bij wie u de klacht wilt neerleggen of bespreken. Wij hebben een protocol met betrekking tot het bespreekbaar maken van een klacht en trachten er met u uit te komen.

Er zijn situaties denkbaar waarbij onze eigen klachtenregeling niet voldoet. U heeft dan de mogelijkheid u te wenden tot het KNGF.

Privacy policy

Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom informeren over ons internetbeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan die u ons online toevertrouwt.

Samenvatting
1) Wij delen uw persoonsgegevens inclusief e-mail adressen nooit met derden.
2) Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, en wij respecteren uw opt-out verzoeken.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om namen en e-mailadressen.

Wat doen we met die gegevens?
We gebruiken de ons bekende gegevens uitsluitend ten behoeve van
1) het leggen van contact met u (uw firma) als reactie op een contact verzoek, of
2) voor het verzenden van nieuwsbrieven, daarbij respecteren wij uw opt-out verzoek.

Hoe zit het met links naar andere sites?
Wij kunnen weblinks aanbieden naar andere informatieve websites. U moet echter altijd zelf het privacybeleid van dergelijke sites controleren, zodat u weet op welke manier zij informatie verzamelen, inclusief het eventuele gebruik van cookies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het informatieverzamelingsbeleid van andere websites. Indien u een andere site bezoekt, dient u zich op de hoogte te stellen van de geldende privacyregels en overige voorwaarden.

Informatie voor verwijzers

U kunt via zorgmail (Secure email) met ons communiceren over patiënt inhoudelijke zaken:
500060870@lms.lifeline.nl

Fax: 023-5258393

Agb praktijkcode: 04003181

Wij bieden eerste lijn paramedische zorg. Een verwijzing is niet altijd nodig maar achtergrond informatie over uw client draagt bij aan de kwaliteit van behandeling. Een laagdrempelige communicatie helpt hier ook bij, wij hopen dat u ons via de verschillende kanalen kunt bereiken en maken tijd vrij voor intercollegiaal overleg. Ons zorgaanbod kunt u hier vinden

Pluspraktijk

Praktijk Noorder Spaarne is sinds 01-01-2013 Plus Praktijk geworden voor Achmea, Agis, CZ, Delta Loyd, OHRA, de Friesland en Topzorgpraktijk voor Menzis.

We zijn daarmee een van de weinige praktijken in de regio die hiervoor met de verzekeraars een Plusovereenkomst hebben afgesloten. De praktijk heeft door middel van een externe toetsing die is uitgevoerd door een onafhankelijk auditbureau, aangetoond dat de praktijkvoering en de behandeling van een uitstekend niveau is en voldoet aan de gestelde eisen.

Wat betekent dat voor u en wat kunt u van ons verwachten?

Kwaliteit

 • Helder en begrijpelijk behandelplan
 • De behandeling sluit volledig aan op uw klachten en wordt uitgevoerd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten
 • Het keurmerk garandeert continue toetsing op de strengste kwaliteitseisen
 • Sneller resultaat
 • Een veilige en hygiënische praktijkruimte waarbij de privacy is gewaarborgd
 • Een beschikbare klachtenregeling zodat eventuele klachten zorgvuldig worden behandeld.

Bereikbaarheid:

 • Ruime openingstijden: ook in het weekend en ’s avonds open
 • Uw behandeling kan starten binnen 24 uur na aanvraag
 • Goede toegankelijkheid voor minder validen
 • Binnen openigstijden altijd telefonisch en daarbuiten ook via de mail bereikbaar

Specialisatie en samenwerking

 • Meerdere fysiotherapeutische specialismen (manuele therapie, bekkenfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie)
 • Meerdere nevenspecialisten (diëtist, ergotherapeut, GZ psycholoog, seksuoloog en echografist) onder één dak
 • Nauwe samenwerking met huisartsen en medisch specialisten
 • Eventuele doorverwijzing naar de juiste behandelaar

 Preventie

 • Beweegprogramma’s afgestemd op uw klachten en conditie
 • Gericht advies na de behandeling. Zo voorkomt u dat klachten terugkomen of verergeren

Uw voordeel bij de Pluspraktijk

 • Sneller resultaat door optimale inzet van fysiotherapie waardoor u weer eerder kunt functioneren in uw privéleven en in uw werk
 • Door de optimale inzet van fysiotherapie is de kans groot dat u minder behandelingen nodig hebt en dus minder snel behandelingen zelf moet betalen
 • Voor patienten die bij Agis zijn verzekerd geldt: Indien u zonder verwijzing naar de fysiotherapeut gaat wordt er een screening uitgevoerd. Na die screening volgt het intakegesprek. De screening en de intake tellen als 2 behandelingen. Behalve als u een Pluspraktijk bezoekt. Dan geldt de screening en de intake maar als 1  behandeling.
 
 
 

Netwerk

Praktijk Noorder Spaarne is aangesloten bij de volgende netwerken:

Bekkenpoli KG
COPD netwerk Zuid Kennemerland
Netwerk functioneel neurologische klachten (AMC)

Physical therapy Haarlem

Welcome to Praktijk Noorder Spaarne.
Physical therapy helps restore movement and function when someone is affected by injury, illness or disability. It takes a holistic approach that involves the patient directly in their own care.

Our physiotherapists treat people of all ages, helping them manage pain and using a number of methods to aid recovery. And they speak English as well.

Although they’re often thought of as just dealing with musculoskeletal problems, our physiotherapists are trained healthcare professionals who work in many areas, including:

 • musculoskeletal dysfunctions
 • chronic pain
 • pain management/ treatment
 • headache
 • gynaecology
 • urology
 • mental health (such as distress, breath problems, psychosomatic issues
 • neurology (including stroke and functional neurological symptoms)
 • recovery after major surgery
 • orthopaedics and trauma
 • workplace health
 • care of the elderly
 • education and health promotion

To schedual an appointment please call 023-525 46 40.

Maak een afspraak

Via onderstaand formulier kunt u een afspraak maken. Verstuur het ingevulde formulier, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.Praktijk Noorder Spaarne werkt samen met: